a

healpt wil dat de gezondheidszorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de gebruiker is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist, huisarts, sportcoach weten wat goed voor u is. Met healpt houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als gebruiker van het platform een volwaardige gesprekspartner van uw zorg- of dienstverlener. Het is immers uw gezondheid! Onze ambitie is dat healpt het gezondheidsplatform wordt voor elke inwoner in Nederland.

085 - 130 8463

info@healpt.nl

MedMij-Label

085 - 130 8463

info@healpt.nl

085 - 130 8464

support@healpt.nl

Gebruikersovereenkomst

GEBRUIKERSOVEREENKOMST HEALPT 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1      Med2Mob BV, gevestigd Westerstraat 34, 7963BC te Ruinen onder KvK-nummer 01170380 . healpt is een handelsnaam van Med2Mob BV.

1.2      Platform: het aangeboden online zorgplatform van healpt 

1.3      Deelnemer: een individuele persoon die gebruik maakt van het Platform aangeboden door healpt. Bijvoorbeeld een patiënt, cliënt of mantelzorger. 

1.4      Overeenkomst: deze gebruikersovereenkomst. 

1.5      Zorgverlener: gebruiker met een zorgverlenersaccount, denk aan medisch specialist, verpleegkundige etc. 

1.6      Partijen: healpt en deelnemer 

1.7      Gebruiker: gebruiker en/of zorgverlener 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN 

2.1      Deze overeenkomst is gedurende het gebruik van het Platform geldig, tenzij anders aangegeven door healpt. 

2.2      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, dient dit door healpt verduidelijkt te worden. 

2.3      Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze overeenkomst is beschreven, dienen zij dit gezamenlijk op te lossen. 

2.4      healpt is in geen enkel geval aansprakelijk voor individueel onrechtmatig, roekeloos optreden van haar personeel, of haar deelnemers. 

2.5      healpt geeft geen enkele garantie op de bereikbaarheid van het Platform. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn in het geval dat het Platform bijvoorbeeld niet bereikbaar is. 

2.6      healpt heeft het recht deze overeenkomst te wijzigen, echter dient healpt de Gebruiker dan wel in te lichten. 

2.7      Geschillen dienen zoveel mogelijk te worden opgelost tussen healpt en haar Deelnemer. 

2.8      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS 

3.1      Om het Platform zo efficiënt mogelijk in te zetten, dient gebruiker enkel gegevens naar waarheid in te voeren. Indien gebruiker zich hier niet aan houdt, heeft healpt het recht het account te blokkeren of te verwijderen. 

3.2      De Gebruiker dient zich te allen tijde fatsoenlijk te gedragen, ofwel ‘geen handelingen uit te voeren met de intentie om healpt, haar Gebruikers of partners schade aan te richten.’ 

3.3      healpt is te allen tijde gerechtigd het Platform op te heffen, zonder daarvoor op enige manier aansprakelijk te zijn. 

ARTIKEL 4. TOESTEMMING 

4.1      Gebruiker geeft healpt bewust toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. 

4.2      Door akkoord te gaan met de overeenkomst, verklaart Gebruiker op de hoogte te zijn van de verwerkte data en het privacybeleid van healpt. 

4.3      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Echter zal gebruik van het Platform dan onmogelijk worden. 

ARTIKEL 5. RECHTEN 

5.1      Gebruiker heeft te allen tijde recht om de bij healpt opgeslagen data in te zien en te wijzigen. 

5.2      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om volledig uit de database van healpt vergeten/verwijderd te worden. Hiervoor dient hij/zij een verwijderaanvraag in te dienen bij privacy@healpt.nl. 

5.3      Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de bij healpt opgeslagen data op te vragen, om deze bij een andere organisatie in te zetten (dataportabiliteit). 

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1      De intellectuele eigendomsrechten van het Platform zijn eigendom van healpt of haar partners. 

6.2      Alle genoemde handelsnamen of merken zijn eigendom van healpt of haar partners.